CAMELONE

SKU 001210CA
€300.00
In stock
1
Product Details

CAMELONE - CAMEL NANOPARTICLES AGAINST CANCER


- Camelone Nanoparticles is the future of the fight against cancer and an important step in the use of Nano technology against cancer in all its stages and types, based on camel products.
- Inhibits the growth of tumor cells and the growth of malignant cell lines, and causes their destruction, including: hepatocellular carcinoma (HEPG2), colon carcinoma (HCT 116), human glioma cells (U251), cancer cells lung, leukemia cells, those of lymphatic cancer, etc.
- Has anti-cancer effect as a result of direct cytotoxicity of cells, and disruption of food supply to tumor cells, i.e. has anti-angiogenic effect.
- Inhibits inflammatory angiogenesis and causes inhibition of gene expression that encodes the carcinogenic activating enzyme Cyp1a1 at the level of RNA in liver cancer cells.

- Contains the protein lactoferrin (LF), which has proven excellent success in patients with colorectal cancer, as well as in inhibiting the growth of adenomatous colorectal polyps.

- Inhibits the proliferation of cancer cells and causes subsequent programmed cell death (apoptosis), as well as inhibits tumor cell metastases by both anti-angiogenic and cytotoxic actions.
- In addition to all types of cancer, fights hepatitis, Aids, diabetes, allergies, various bacteria.
- Contains unique nutrients for the body, including bones and skin.
- It has no side effects and can be taken by everyone without exception.

Note!
- Camelone Nanoparticles is 100% Original, completely safe for everyone and has no side effects.
- Completely natural, without chemical preservatives, without artificial colors or chemical additives.
- Prescribed along with other herbal medicines of the complete package for patients with different types of cancer.
- The product is in the form of capsules and is taken 3 times a day by 1 capsule.
- Our capsules are Vegetarian (from vegetable pine cellulose), Halal, 100% natural, without animal content, without condoms, which are easily digested and quickly absorbed by the digestive system.

Ingredients
The product is a professional combination of Nano particles of camel products with some wild desert plants, and plant preservatives.
None of the ingredients in this formula are treated with pesticides, herbicides, fungicides, synthetic fertilizers or "processing agents".
The substances used in this formula have powerful effects, and this is one of the basic reasons why they have been used for thousands of years in the Middle East. Modern research is now showing a more serious interest in these subjects and their curative potential.
This professional combination between the ingredients obtained from camel products and completely wild plants contains a full spectrum infusion of the best that God has given us!


CAMELONE - CAMEL NANOPARTICLES KUNDER KANCERIT

- Camelone Nanoparticles është e ardhmja e luftës kundër kancerit dhe një hap i rëndësishëm në përdorimin e teknologjisë Nano kundër kancerit në të gjitha fazat dhe llojet e tij, duke u bazuar në produktet e devesë.

- Ndalon rritjen e qelizave tumorale dhe rritjen e linjave qelizore malinje, si dhe shkakton asgjësimin e tyre, duke përfshirë: karcinomën hepatocelulare (HEPG2), karcinomën e zorrës së trashë (HCT 116), qelizat e gliomës njerëzore (U251), qelizat e kancerit të mushkërive, qelizat leukemike, ato të kancerit limfatik, etj.

- Ka efekt anti-kancer si rezultat i citotoksicitetit të drejtpërdrejtë të qelizave, dhe prerjes së furnizimit me ushqim të qelizave tumorale, d.m.th. ka efekt anti-angiogjenik.

- Frenon angiogjenezën inflamatore dhe shkakton frenim të shprehjes së gjenit që kodifikon enzimën aktivizuese kancerogjene Cyp1a1 në nivelin e ARN-së në qelizat kancerogjene të mëlçisë.

- Përmban protein lactoferrin (LF), e cila ka vërtetuar sukses të shkëlqyer në pacientët me kancer kolorektal, si dhe në frenimin e rritjes së polipeve kolorektale adenomatoze.

- Frenon përhapjen e qelizave kancerogjene dhe shkakton vdekjen e qelizave të programuara pasuese (apoptoza), si dhe frenon metastazat e qelizave tumorale si nga veprimet anti-angiogjenike ashtu edhe nga ato citotoksike.

- Përveç të gjitha llojeve të kancerit, lufton hepatitin, Aids, diabetin, alergjitë, bakteret e ndryshme.

- Përmban lëndë ushqyese unike për organizmin, përfshire edhe kockat dhe lëkurën.

- Nuk ka efekte anësore dhe mund të merret nga të gjithë pa përjashtim.


Shënim!

- Camelone Nanoparticles është 100% Origjinal, krejtësisht i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anesore.

- Krejtësisht natyral, pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial apo shtesa kimike.

- Përshkruhet përkrah ilaçeve të tjera bimore të paketës së plotë për pacientët me lloje të ndryshme të kancerit.

- Produkti është në formë të kapsulave dhe merret 3 herë në ditë nga 1 kapsulë.

- Kapsulat tona janë Vegetariane (nga celuloza vegjetale e pishës), Hallall, 100% natyrale, pa përmbajtje shtazore, pa prezervativë, që treten lehtësisht dhe përvetësohen shpejt nga sistemi i tretjes.


Përbërësit

Produkti është një kombinim profesional i grimcave Nano të produkteve të devesë me disa bimë të egra shkretinore, dhe lëndë ruajtëse bimore.

Asnjë nga përbërësit në këtë formulë nuk trajtohet me pesticide, herbicide, fungicide, plehra sintetike apo "agjentë përpunimi".

Lëndët e përdorura në këtë formulë kanë efekte të fuqishme, dhe kjo është një nga arsyet themelore përse ato janë përdorur për mijëra vjet në Lindjen e Mesme. Hulumtimi modern tani është duke treguar një interesim më serioz në këto lëndë dhe potencialin e tyre kurativ.

Ky konbinim profesional mes lëndëve të përfituara nga produktet e devesë dhe bimët tërësisht të egra përmban një infuzion me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Save this product for later